درصد مالکیت  شرح
 62.6% شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
 26.7%  بانک ملی ایران
 2.5%  شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
 8.2%  سایر
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی می باشد